Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, medmindre andet er aftalt

Advokat-retshammerOpgavens art og omfang
Når vi modtager en sag, sender vi klienten et anerkendelsesbrev med en kort beskrivelse af opgaven, som vi ser den. Vi yder rådgivning i overensstemmelse med de advokatetiske regler, og kvaliteten af vores arbejde er sikret gennem vort interne kvalitetssikringssystem.

Honorar
Kvalitet koster penge, og vi bestræber os på at sikre et rimeligt forhold mellem den værdi, vores rådgivning medvirker til at skabe og de samlede udgifter til vores bistand. Med udgangspunkt i den enkelte opgaves omfang og karakter fastsætter vi honoraret på baggrund af den interesse sagen repræsenterer for klienten, det ansvar, der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, det anvendte tidsforbrug, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Fakturering
Vi fakturerer for vores bistand, når sagen er afsluttet. I sager, der strækker sig over flere kvartaler, fakturerer vi normalt kvartalsvis for den bistand, vi har ydet i det forløbne kvartal. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Forudbetaling
Vi kræver som udgangspunkt forudbetaling af udlæg og omkostninger og undertiden forudbetaling af honorar. Sådanne beløb indsættes på klientkonto og behandles som klientmidler.

Klientmidler
Alle klientmidler, der betros os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på (samle) klientbankkonti. Vi har klientbankkonti i Danske Bank. Eventuelle (positive/negative renter) renter, som tilskrives separate klientbankkonti samt bankens gebyrer ved oprettelse af separate klientkonti, påhviler/oppebæres af klienten.

Fra 1. juni 2015 er reglerne ændret for Indskydergarantifondens dækning af indskud på advokaters klientbankkonti i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende. De tidligere regler om, at der var fuld dækning af indskud på advokaters klientkonti er ophævet. Der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti, og dækningen er  maksimalt EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Maksimumgrænsen gælder for klientens  samlede indskud i pengeinstituttet, så har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientbankkontoen, gælder maksimumgrænsen for det samlede indskud. Advokathuset Slagelse v/Rene Rasmussen har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

Fortrolighed og insiderregler
Alle oplysninger meddelt af klienter eller modtaget om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter behandles fortroligt. Alle i ADVOKATHUSET er pålagt tavshedspligt og har underskrevet erklæring herom.

Ansvar
Vi er ansvarlige for vores bistand over for klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. ADVOKATHUSET’s ansvar er i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra vores side begrænset til et maksimalt beløb på 5 mio. kr. pr. opgave. Vi har ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Forsikring
ADVOKATHUSET har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, under police nr. 674 848 (Pr. 01.07.22 police nr. 600 110.200). Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

Regler mod hvidvaskning
Vi er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag. Vi er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet. Ifølge loven om forebyggende foranstaltninger skal vi samtidig udarbejde og efterleve interne regler, der netop omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

Reglerne om persondata.
Vi overholder reglerne i databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR). Vi følger således de gældende regler for håndtering af persondata.

Arkivering
Alle sagsakter opbevares på arkiv i min. fem år, regnet fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

Afslutning af vores rådgivning.
Vi gennemfører den opgave, der betros os, indtil sagen kan betragtes som afsluttet, medmindre klienten forinden tilbagekalder instruktionen, betalingsfristen i en faktura er overskredet i betydelig grad, der indtræder insolvens hos klienten, eller hvis klientens interesse skønnes bedst tjent med, at rådgivningen ikke fortsættes.

Lovvalg og værneting.
Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Tilsyn
Samtlige vore advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og alle er medlem af Det Danske Advokatsamfund. Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Endvidere er vi omfattet af, og efterlever, de advokatetiske regler. Reglerne herom kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside.

Tvister.

Vi behandler alle sager med respekt og faglighed. Skulle der opstå en tvist om vor behandling af sagen eller vort salær, kan du trygt rette henvendelse til os. Vi forsøger altid at finde en løsning. Er der opstået en tvist, kan tvisten indbringes for Advokatnævnet. En evt. klage sendes til:

Advokatnævnets Sekretariat

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Email: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Har du et problem med noget du har købt på nettet (varer og tjenesteydelser), kan du bruge  OTB-platformen til at forsøge at opnå udenretslig tvistbilæggelse.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux