Persondataforordningen

Bilag 1.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. :

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokathuset er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

ADVOKATHUSET
v/advokat René Rasmussen
Rådhuspladsen 7
4200 Slagelse
CVR-nr.: 29066302
Telefon: 58520510
Mail: rr@advokathuset-slagelse.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Til brug for sagsbehandlingen for at sikre, at sagen gennemføres på effektiv og korrekt måde. Herudover behandler vi dine oplysninger som følge af en kontrakt, du har indgået med Advokathuset om hjælp til et juridisk stykke arbejde samt hvis du har givet dit samtykke til behandlingen, jfr. GDPR art. 6 stk. 1 litra a og b, samt når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jfr. GDPR art. 6 stk. 1 litra c samt for fastlæggelse af et retskrav, jfr. GDPR art. 9 litra f

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Hvidvaskningsloven, bogføringsloven, databeskyttelsesloven og persondataforordningen (GDPR).

Kategorier af personoplysninger.
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger som: Navn, adresse, mailadresse, telefonnr, fødselsdata herunder cpr.nr. , bankkontonumre.

Vi registrerer ikke følsomme personoplysninger. Hvis du selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme oplysninger, f.eks. oplysninger i mails og budgetter om helbred, politisk parti, fagforening, betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysninger i den form, du har sendt dem til os. Advokathuset vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

Modtagere eller kategorier af modtagere.
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

For at kunne behandle din sag bedst muligt, kan vi videregive oplysninger til sagens øvrige parter herunder offentlige myndigheder, banker, realkreditinstitutter og ejendomsmæglere i det omfang det er fornødent for sagens behandling eller til opfyldelse af en retlig forpligtelser f.eks. hvidvaskningsloven eller bogføringsloven.

Det forekommer ligeledes, at vi til brug for sagsbehandlingen modtager dine personoplysninger fra sagens øvrige parter herunder offentlige myndigheder, banker, realkreditinstitutter og ejendomsmæglere.

Hvor dine personoplysninger stammer fra.
Til brug for sagsbehandlingen modtager vi primært dine personoplysninger fra dig. Vi kan tillige modtage dine personoplysninger fra sagens øvrige parter herunder offentlige myndigheder, banker, realkreditinstitutter og ejendomsmæglere samt via det digitale tinglysningslysningssystem.

Opbevaring af dine klientoplysning.
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at slette oplysningerne, når de ikke længere er en forudsætning for sagsbehandlingen herunder kontorets rådgiveransvar. Oplysninger, der ikke efterfølgende kræves registreret som følge af de advokatetiske regler om habilitet eller rådgiveransvar slettes således hurtigst muligt og senest 10 år efter sagens afslutning.

Retten til at trække samtykke tilbage.
Såfremt sagsbehandlingen har fordret et udtrykkeligt samtykke fra dig, jfr. GDPR art. 6 har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, jfr. GDPR art. 7 stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12)).
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 

 

 

[print_link]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux